Vedtægter - Bstj2019

Gå til indhold

Vedtægter

Information
Vedtægter
for
Den Frivillige Besøgs- og Hjælpetjeneste
i Hørning


§ 1

Foreningens navn er ”Den Frivillige Besøgs- og Hjælpetjeneste i Hørning.”


§ 2

Foreningens formål er at drive besøgs- og hjælpetjeneste i den tidligere Hørning Kommunes område.


§ 3

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af følgende:

1 indstillet af Ældre Sagen
1 indstillet af Seniorrådet
1 indstillet af Røde Kors i Hørning
1 indstillet af Kræftens Bekæmpelse
1 indstillet af hver af pensionistforeningerne i den tidligere Hørning Kommune
1 indstillet af lokalcentret Præstehaven
1 indstillet af præsterne i Hørning og Veng.

Stk. 2. Nye foreninger kan optages med generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 3. Foreningens ledelse er højeste myndighed.

Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer.


§ 4

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk.2. Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget, der forestår den daglige ledelse. Forretningsudvalgets formand er foreningens formand.

Stk.3. Forretningsudvalget indkalder til generalforsamling i løbet af februar måned. Indkaldelsen skal være offentliggjort senest 14 dage før generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Forslag
Valg af revisor samt suppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før.


§ 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når forretningsudvalget eller fem medlemmer af bestyrelsen ønsker det.


§ 6

Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.


§ 7
Tegningsregel:
”Foreningen forpligtiges ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.”


§8

Foreningen kan kun opløses, hvis et flertal i bestyrelsen indstiller det til generalforsamlingen. For at opløsning kan finde sted, skal ikke blot generalforsamlingen, men også en ekstraordinær generalforsamling (indkaldt senest en måned efter den ordinære) vedtage opløsning af foreningen med et flertal på 75 % af de fremmødte.

Stk.2 En eventuel formue tilfalder Skanderborg Kommune.


Ovenstående vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen
den 28. februar 2017
Tilbage til indhold