Beretning 2012 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2012

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2011 – 2012

Denne årsrapport vil på mange områder ligne de tidligere, I har hørt, men der er da også nogle ændringer og fornyelser. Igen har vi haft et år, hvor rigtig mange frivillige har udført et stort arbejde. Vi har i øjeblikket 66 frivillige. En fin fremgang og så stor og pludselig, at vi endnu ikke har fået alle i gang, men det kommer der mere om senere. Nu til de forskellige aktiviteter.

BESØGSTJENESTEN
Det er stadigvæk Margit Lauridsen, der udfører det koordinerende arbejde her. På det sidste har der været rigtig gang i den. I lang tid havde der været nogenlunde balance mellem besøgsvenner og besøgsmodtagere. Ja, i en kort periode havde vi endda overskud af besøgsvenner. Så fik vi pludselig i slutningen af året rigtig mange henvendelser om, at man gerne ville have en besøgsven. Vi kom til at mangle syv af disse. De var svære at finde, men efter en fin artikel i avisen i starten af januar kom der skred i tingene. Vi fik 12 henvendelser. Så nu har Margit travlt med at få puslespillet til at gå op. I øjeblikket er der 25 besøgspar, der er etableret og flere er ved at blive oprettet. Vi har 32, der har tilbudt at være besøgsven, men der kommer også stadigvæk nye anmodninger om at få en besøgsven, så der skal nok blive brug for dem. Kan vi nu få 32 par op at stå, så er det jo en flot fremgang fra 21 par sidste år.

LEDSAGETJENESTEN
Kirsten Krogh står stadigvæk for denne, men vil gerne afløses efter 14 år på posten. Det er ikke lykkedes os at finde en afløser. Ledsagetjenesten har været brugt 34 gange. Det er noget mindre end sidste år. I første halvår var der især meget lidt aktivitet, men senere blev det mere normalt. Vi har 14 frivillige, der stiller sig til rådighed som ledsagere.
Så er der hjælpen til de beboere på Præstehaven, der gerne vil til bankospil. Her endnu flere frivillige kommet i gang. Situationen er den, at hvor der før var to ansatte fra Præstehaven med til bankospil, så kan de på grund af omlægninger nu kun afse en til opgaven. Det har bevirket at mange flere af opgaverne omkring bankospillet er blevet overladt til de frivillige. Og de har taget det på sig. Flot. Der er i øjeblikket 12, der skiftes til at hjælpe hver torsdag.

TELEFONTJENESTEN
Vi har stadigvæk kun en stjerne i gang, som betjenes af to med to afløsere. Der ringes til 11 personer.

BISIDDERORDNINGEN
Den bruges stadigvæk ikke meget. Vi har kun en frivillig her, men der har da været bud efter hende.

DEMENSORDNINGEN
Her har vi to frivillige, der begge aflægger besøg hos en dement.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her er 13 frivillige stadig i gang. De bruges jævnligt. Især er der ofte bud efter hjælp til it-opgaver. Her har Mogens Krüger været ude 25 gange. Men også den praktiske hjælp bliver benyttet. Det drejer sig om ca. 18 gange, at har der været opgaver af denne slags. De frivillige her trækker vi jo også på ved vore arrangementer, når der er personer, der ikke selv kan komme herhen. Også ved den årlige udflugt får vi hjælp af de frivillige fra ældre hjælper ældre


SAMVÆRSGRUPPEN
Denne er i stadig vækst. Der er nu tilmeldt 24 personer. En betydelig tilvækst fra 18 sidste år.

INDKØBSORDNING
Dette er et af de nye tiltag. I årets løb har vi prøvet på at finde ud af, om der var behov for en sådan.
Forskellige forespørgsler - bl.a. en artikel i Uge-Bladet - gav ikke rigtig noget resultat. Tre personer meldte sig som frivillige, dersom det skulle vise sig et behov. Efter nogen tid kom der en enkelt henvendelse, så den ene frivillige er nu i gang.

ÅRETS BEGIVENHEDER
Forårets udflugt gik til Jelling, hvor vi besøgte museet der og bagefter fik en fin middag på Jelling kro. Til slut fik vi en smuk køretur rundt i Grejsdalen. 52 personer deltog.
Julefesten blev afviklet efter de sædvanlige traditioner med stort fremmøde. 62 var mødt op.
Til forårsmødet havde vi som i de to foregående år inviteret vore frivillige på en lille frokost og mange mødte op. Vi havde bedt projektleder Mikkel Buch fra Præstehaven om at komme og fortælle om deres nye projekt. Det handler især om at genoptræne borgere, der er kommet hjem efter sygehusophold, så de kan blive i stand til at klare sig selv igen.
Til efterårsmødet havde vi bedt kommunens demenskonsulent Lisbeth Hyldegaard komme og fortælle om demens. Det gjorde hun aldeles fremragende og 32 deltog i mødet.
Også i år hjalp de frivillige nogle af vore brugere med til kirkens arrangement: ”Gud og gule ærter.”

ANDET
Tre af vore besøgsvenner har deltaget i et kursus for besøgsvenner. Flere har deltaget i kurser, som kommunens frivillighedskonsulent har indbudt til, bl.a. om demens og ligeværdig kommunikation.
Så har vi jo måttet sige farvel til Jes Lau Jørgensen, der af præsterne var valgt til bestyrelsen.

Karen Inger Rasmussen

Tilbage til indhold