Beretning 2007 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2007

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2007

Her i dette år, hvor vi kan fejre, at det er 10 år siden, at det hele startede, kan vi igen se tilbage på et år med megen aktivitet, selvom vores antal af frivillige hjælpere er dalet en smule. Vi har nu ca. 60 personer, som vi kan trække på til de mange frivillige hjælpetjenester, vi yder. Det er lidt færre end sidste år. Der er flere årsager hertil: dødsfald, fraflytning eller svigtende kræfter.
Hvis vi gennemgår aktiviteterne en efter en, vil det give et godt billede af, hvad der er sket i årets løb.

BESØGSVENNERNE
Det er stadigvæk Ruth Jørgensen, der har den daglige ledelse her – og det har hun jo haft i mange år. Her har vi 21, der ugentligt aflægger besøg hos deres besøgsven. Derudover har vi 3 stående i venteposition, hvilket der kan være flere grunde til. Man kan have ønsket en pause, eller der har ikke kunnet findes en passende partner, hvilket Ruth gør meget ud af at undersøge på forhånd. Vi kunne her godt bruge nogle nye, friske kræfter, da vi har 4 stående på venteliste til en besøgsven. De 2 af disse er personer, der gerne vil have en motionsledsager.

LEDSAGERTJENESTEN
Denne ledes dagligt af Kirsten Krogh, hvilket hun også har gjort i mange år. Her er også nok at gøre. De 9 hjælpere, som vi har her, anvendes flittigt. De har været brugt ca. 70 gange. Det er mere end sidste år. Da det jo drejer sig om ledsagelse til hospital, læge, tandlæge o.l., kan det ofte være mange timer, der bruges.

TELEFONTJENESTEN
Der er stadigvæk 2 stjerner i gang. Stjerne 1 ringer til 8 personer dagligt. Her har været en lille nedgang, da 2 er kommet på plejehjem. Her kan godt være plads til et par stykker mere. Stjerne 2 ringer til 11. Der er 4 faste ringere samt en afløser, når der er behov for dette. Vi mistede jo desværre Johanne Villumsen, som var en af ringerne i stjerne 1, men vi har heldigvis fundet en afløser. Det er jo et ret bundet arbejde, disse 4 personer påtager sig, men et arbejde der sættes uhyre stor pris på hos modtagerne og ikke mindst hos disses pårørende.

BISIDDERORDNINGEN
Her har vi 4, der er parat til at hjælpe, men der er åbenbart ikke det store behov. En enkelt hjælper med jævne mellemrum med at gennemgå regninger og breve hos en bruger.

DEMENSORDNINGEN
Vi har 2 hjælpere her. Den ene har været brugt i en periode. På grund af dødsfald er dette ikke længere nødvendigt, men hun fortsætter en tid som besøgsven hos den efterladte.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her har vi stadigvæk 14 tilmeldte som hjælpere. Nogle som aktive hjælpere, andre som hjælp ved vagterne de to gange ugentligt i Sognegården. Der har i årets løb været ca.30 henvendelser om hjælp. Ind imellem er der ret stille perioder, og vore hjælpere giver af og til udtryk for, at de gerne vil have lidt mere at rive i. En undtagelse er vores IT-hjælper. Han bliver flittigt brugt, har aflagt 59 besøg i årets løb fordelt på 24 forskellige personer.
Vi fik Århus Stiftstidende til at omtale deres virke i foråret. Det gav lidt flere henvendelser.

HOLDE I HÅND
Der er tre personer, der er parat til at træde til, men de har ikke været i gang.

SAMVÆRSGRUPPEN
Gruppen fungerer stadigvæk fint. Vi er fire tovholdere, som vi kaldes os. Vi mødes den første onsdag i hver måned – dog med en pause i juli og august. Der er i øjeblikket 11 deltagere, hvoraf de 8 er fortsat fra 2007. Vi er hele tiden parat til at modtage nye.
Så går vi til de større arrangementer, vi har haft. En forårsudflugt i maj med 54 deltagere. Vi spiste middag på Rindsholm kro, kørte så til Kongenshus Mindepark, hvor en guide gav os en meget fin rundvisning. Vi afsluttede med kaffebord på Sønder Ege. En tur, som mange siden har omtalt meget rosende.
Så har vi haft den sædvanlige julefest i Sognegården med 58 deltagere og med det sædvanlige koncept: servering, musik og oplæsning. Ved begge disse arrangementer var der god brug for de frivillige fra Ældre hjælper Ældre til afhentning og hjemkørsel af de brugere, der havde behov for dette.
Vi har afholdt to møder for vore frivillige. Et i april, hvor den opsøgende medarbejder Maibritt Kierstein fortalte om sit arbejde i den nye storkommune. Der var 24 deltagere. I november afholdtes det andet møde. Her havde vi inviteret chefkonsulenten for sundhedsoplysning i Skanderborg kommune. Hun fortalte om sit arbejde for at opnå bedre sundhed og trivsel for kommunens beboere. Her deltog 25. Det var et meget godt og oplysende møde.
Så har vi haft syv af vore frivillige på et socialt-humanitært dagskursus afholdt af Ældre Sagen.
Af andre nyheder kan nævnes, at vi har fået oprettet en hjemmeside.
Adressen er: www.besoegstjenesten.dk
Ved sidste års generalforsamling var fremmødet på 20. Her vedtog vi jo bl.a. et nyt navn til besøgstjenesten. I den anledning er der blevet udarbejdet nye foldere. Vi havde håbet, at vi i forbindelse med kommunesammenlægningen kunne have fået et lokale stillet til rådighed, men dette er ikke lykkedes.
I bestyrelsen har der været et par ændringer. Da Adslev-Mesing Pensionistforening ophørte, kunne Kirsten Krogh jo ikke længere repræsentere denne. Jytta Pedersen, der repræsenterede Veng Pensionistforening tilbød at trække sig, så Kirsten med godkendelse af Veng Pensionistforening kunne overtage hendes post. Jens Kristian Jakobsen, der var repræsentant for Ældrerådet, som blev erstattet af Seniorrådet, hvor han ikke er indvalgt, måtte derfor trække sig. I stedet tiltrådte Kirsten Nielsen. Ved Johanne Villumsens død blev også hendes plads ledig. Foreløbig er suppleanten Gerda Sørensen indtrådt, men hun ønsker ikke at fortsætte. Hørning Pensionistforening vil senere udpege hendes afløser.
Endelig skal nævnes, at vi gennem Ældre Sagen har fået lavet id-kort til vore hjælpere i ledsagetjenesten og bisidderordningen. Vi vil senere i bestyrelsen behandle, om de øvrige hjælpere også skal forsynes med et id-kort.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold