Beretning 2006 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2006

Information
DEN FRIVILLIGE BESØGSTJENESTES ÅRSBERETNING 2006

Igen har det været et år med mange aktiviteter i gang. Sidste år måtte vi jo desværre sige farvel til vor formand gennem flere år, Lily Jensen, og jeg overtog så jobbet.
Det har været en stor oplevelse at få indblik i de mange aktiviteter, der finder sted. Mødet med de mange frivillige i besøgstjenesten har været en kolossal berigende oplevelse. Tænk, at der er så mange, der er parat til at være noget for andre – gøre en forskel.
Ca. 70 personer er daglig parat til at yde en indsats, hvis der bliver brug for det. Heraf er de 28 besøgsvenner, som jo arbejder mere konstant.
Jeg vil nu gennemgå de enkelte aktiviteter en efter en.

BESØGSVENNERNE:
Her har vi 30 aktive, der hver uge besøger deres besøgsmodtager. Der har været lidt udskiftning. En enkelt er stoppet, en er rejst og nye er kommet til. Af nye tiltag er bl.a., at 3 unge piger fra efterskolen Ådalen tilbød deres hjælp, og det har vist sig at fungere godt. 2 af disse følges ad. Desuden kom der en henvendelse fra Kjærsholm om, at to derfra kunne tænke sig at blive besøgsvenner. Også dette fungerer fint, Ruth Jørgensen følger fint op på de nye ordninger.

LEDSAGERTJENESTEN:
Her har også været nok at gøre. Der er nu 9 tilmeldt som hjælpere, og de har været brugt 54 gange. Det er ingen tvivl om, at disse hjælpere især yder en stor aflastning for plejehjemmet Præstehaven og dermed også for kommunen. Ofte er de af sted i rigtig mange timer.

TELEFONTJENESTEN:
Vi har stadigvæk to stjerner, som vi kalder dem, hvor 4 personer plus en afløser hver morgen ringer til henholdsvis 9 og 10 personer. En ordning, der sættes uhyre stor pris på blandt dem, der bliver ringet op.

BISIDDERORDNINGEN:
Her har vi 4- dog har en her bedt om en pause – der er parat til at hjælpe. De 3 har været brugt flere gange i årets løb, dog vist ikke så meget, at de har følt det som uoverkommeligt.

DEMENSORDNINGEN:
Her har vi kun to at trække på, men de er begge blevet brugt.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE:
14 er tilmeldt som hjælpere. Der er stadig vagt to gange om ugen i Sognegården. Det er meget svingende med hensyn til henvendelser. Vi har registreret 40 tilfælde, hvor hjælperne har været ude for at bistå med forskelligt. Især omkring flytninger på Præstehaven var der meget brug for dem, ellers kan der være lange døde perioder. En henvendelse til lokalpressen om at skrive lidt om vores indsats gav nogle henvendelser.

SAMVÆRSGRUPPEN:
Denne gruppe for folk, der er blevet alene fungerer fint. Vi mødes en gang om måneden – den første onsdag i hver måned i Sognegåden eller hvor vi nu aftaler. Der holdes pause i juli og august. Der er i øjeblikket 9 personer, der kommer til møderne. Der er blevet udarbejdet en særskilt folder om gruppens tilbud.

Omkring ordningen vi kalder HOLDE I HÅND har vi i en periode ikke rigtig haft nogle faste personer. Det er der nu rådet bod på. 3 personer har indvilget i at være til rådighed, dersom der bliver brug for det.

Af større arrangementer i år har vi haft den obligatoriske generalforsamling, hvor 29 deltog. Udflugt i maj måned med spisning på Varna, en dejlig køretur og til slut kaffe i Silkeborg. Her deltog 60 personer. Julefest i Sognegården med Lars Lohmann som oplæser og to musikere, der underholdt. Som sædvanlig serveredes æbleskiver og gløgg, kaffe og lagkage. Også her deltog omkring 60. Ved begge de sidstnævnte arrangementer var der god brug for hjælperne fra ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE til afhentning af gangbesværede. Uden deres hjælp ville mange være afskåret fra at deltage.

Så har der været to møder for de frivillige. Et i april, hvor uddannelsesansvarlig fra Præstehaven Rie Bengtsen gav en glimrende orientering om arbejdet med de svage ældre. Her deltog 30. Det andet møde afholdtes i november. Da kom Kirsten Nielsen og fortalte om Ældre Seniorrådet i Ny Skanderborg Kommune. Bagefter gav jeg et fyldigt referat fra et dagskursus afholdt af Ældresagen, hvor Ruth, Kirsten og jeg deltog. Denne gang var 25 mødt op.

I oktober måned fik vi en henvendelse fra firmaet Venture i Stautrup, som gerne ville støtte vores arbejde. Ved et af vore bestyrelsesmøder mødte en repræsentant for firmaet op. Vi blev inviteret på besøg derude og fik en gennemgang af deres aktiviteter. De tilbød gennem sponsorater og ældremobiliseringen, at de ville give os 3 computere. Vi har endnu ikke fået dem, kan jo heller ikke gøre ret meget med dem, dersom vi ikke får stillet et lokale til rådighed, hvor de kan stilles op. I den forbindelse skal jeg nævne, at vi har kontaktet kommunen for at høre, om der skulle være mulighed for at få et permanent lokale stillet til rådighed. Vi tror på, at det vil gøre en stor forskel for vores arbejde.

Artiklen i Århus stifts magasin Xryds – den blev allerede omtalt ved sidste års generalforsamling- den er først blevet bragt i år i blad nr. 4. Det er en meget fin artikel, som roser vores arbejde meget og giver et godt billede af hvad vi foretager os.

Karen Inger RasmussenTilbage til indhold